Usnesení

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 9. 6. 2015

1. OV zvolil zbývající 3 členy předsednictva:

 • MUDr. Tomáš Preininger
 • Josef Herbrych
 • Bc. Miroslav Krupica, MSc

2.       OV bere na vědomí:

 • politickou informaci přednesenou okresním předsedou Ing. Jaroslavem Hrubým
 • informaci z krajské konference podanou delegáty této konference
 • informaci ze sjezdu podanou delegáty sjezdu

3.       OV souhlasí s přijetím třech nových členů:

 • MO Opatov - František Spurný nar. 1950
 • MO Moravské Budějovice - Mgr. Anna Prokopová 1989 a Renáta Kračmarová 1987 

 

Návrhová komise: Mgr. Marie Dudíková, Stanislav Hadraba 

Volební komise: Miroslav Prokeš, Josef Simandl, ing. Marie Vorlíčková

 

Usnesení Okresní konference KDU-ČSL Třebíč konané dne 11. dubna 2015

Datum konání: 11. dubna 2015
Počet delegátů: 100
Počet přítomných delegátů: 66

 

Okresní konference schválila:

 1. program jednání

 2. jednací řád okresní konference

 3. volební řád okresní konference

 4. volební a mandátovou komisi ve složení: Kateřina Bartošíková, Jana Švaříčková, Josef Stoklas, Ludmila Prokešová, Jaroslav Jurka

 5. návrhovou komisi ve složení: Štěpán Komárek, Marie Dudíková, Josef Herbrych

Usnesení ze zasedání OV KDU-ČSL Třebíč konaného 24. 2. 2015

1.      OV bere na vědomí informaci z PS a Senátu podanou br. Josefem Herbrychem a informaci z vyšších orgánů strany podanou br. Ing. Jaromírem Kalinou

2.      OV bere na vědomí informaci o průběhu VČS v okrese Třebíč

3.      OV schvaluje „Rozpočet okresní organizace“ na rok 2015

4.      OV schvaluje návrh „Programu Okresní konference“

5.      OV přijímá za člena paní Mgr. Marii Pemčákovou do MO Březník

Usnesení ze schůze OV KDU-ČSL v Třebíči ze dne 6.12.2014

1.     OV děkuje všem členům OO, kteří se podíleli na přípravě komunálních voleb a také voličům za projevenou důvěru kandidátům KDU-ČSL

2.     OV stanoví termín konání okresní konference na 11.4.2015, místo konání Lidový dům v Jaroměřicích nad Rokytnou a kvótu pro stanovení počtu delegátů takto: 1 delegát na každého započatého 10. člena, nejméně však jeden delegát z každé MO

3.     OV vyzývá vedení jednotlivých MO, aby v termínu od 1.1. do 28.2. svolaly výroční členské schůze a termín jejich konání neprodleně oznámily na okresní kancelář

4.     OV bere na vědomí rezignaci Jiřího Pálenského na funkci člena POV a kooptuje na tuto funkci Václava Kračmara z Moravských Budějovic

5.     OV souhlasí s přijetím nové členky, paní Břinkové,  do MO Domamil

6.     OV bere na vědomí politickou informaci přednesenou Jaroslavem Hrubým, Jaromírem Kalinou, Vítem Kaňkovským

Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 12.9.2014

Usnesení ze schůze OV KDU-ČSL v  Moravských  Budějovicích ze dne 12.9.2014 1. OV KDU-ČSL Třebíč bere na vědomí informace z vyšších stranických orgánů a PS Parlamentu ČR přednesené poslancem MUDr. Vítem Kaňkovským a krajským předsedou ing. Jaromírem Kalinou

 2. OV KDU-ČSL Třebíč bere na vědomí informace týkající se přípravy komunálních voleb přednesené okresním předsedou ing. Jaroslavem Hrubým, okresním místopředsedou Mgr. Štěpánem Komárkem

 3. OV KDU-ČSL Třebíč jednomyslně 12 hlasy souhlasí s přijetím Ondřeje a Kateřiny Bartošíkových, bytem Na Kopci 20, Jihlava do MO KDU-ČSL Náměšť nad Oslavou.

 4. Členové OV KDU-ČSL Třebíč děkují MO KDU-ČSL Moravské Budějovice za přípravu a realizaci dnešního výjezdního zasedání OV společně s předsedy MO a kandidáty do komunálních voleb

Usnesení OV KDU-ČSL ze dne 28.1.2014

OV KDU-ČSL bere na vědomí:

-         Informaci o současné politické situaci přednesenou poslancem MUDr. Vítem Kaňkovským a ing. Jaromírem Kalinou

-         Informace z jednání krajského výboru přednesenou Mgr. Štěpánem Komárkem

-         Informaci o přípravě voleb do Evropského parlamentu

-         Informace o stavu členské základny okresní organizace ke dni 25.1.2014 podanou předsedou ing. Jaroslavem Hrubým

 

OV KDU-ČSL schvaluje:

-         Výsledek hospodaření okresní organizace za rok 2013

-         Rozpoček okresní kanceláře na rok 2014 dle přílohy č.1

-         Zrušení MO Slavičky, poslední člen bude přeřazen do MěO Třebíč

 

OV KDU-ČSL ukládá:

-         Všem členům OV, kteří vykonávají patronaci nad MO, aby kontaktovali pověřené předsedy MO a apelovali na uskutečnění VČS do 28.2.2014.

-         Předsedům MO, aby na svých VČS zařadili do programu bod “Příprava komunálních voleb“ a do 10.3.2014 podali informaci o postupu přípravy na okresní kancelář

-         Okresnímu předsedovi svolání VČS v MO Dalešice, Radkovice a Valeč. Termín a místo konání určí předseda OV.