Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. 12. 2009

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. prosince 2009

 

  1. OV bere na vědomí

    • zprávu o činnosti okresní organizace KDU-ČSL Třebíč za rok 2009 přednesenou předsedou OV Jaroslavem Hrubým

    • politickou informaci přednesenou Janem Kasalem

    • informaci o činnosti volebního štábu přednesenou Karlem Pacalem

    • zprávu ORK o stavu hospodaření za rok 2009 přednesenou předsedou ORK Petrem Žákem

 

  1. OV pověřuje předsedu OV, aby do příštího zasedání OV navrhl rozdělení MO patronačním členům OV a předložil ho k odsouhlasení.

Horác č. 13

Právě vychází 13 číslo občasníku naší okresní organizace Horác. Jako obvykle si jej můžete stáhnout ve formátu PDF ve dvou verzích.

1. verze pro prohlížení a tisk na 4 stranách.
2. verze pro tisk na 1 list formátu A4. Po přehnutí natištěného listu vznikne malá knížka.

Advent - historie a původ

Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Slovo Advent pochází z latinského „adventus“, což znamená "příchod". Doba adventní byla vlastně přípravnou dobou na vánoční svátky a už od 11. století se její doba trvání ustálila na posledních čtyřech týdnech před Štědrým dnem. Byla časem půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání nadměrného jídla a pití, věnovat zbožnému rozjímání.

Program obnovy venkova - kraj Vysočina

Při sestavováni rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010, který se tvoří jako úsporný se hledá celá řada možností jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů jak kraj podporuje obce svého kraje je finanční podpora z Programu obnovy venkova. Tento titul je mezi obcemi velmi oblíben pro svoji nenáročnost pří získáni těchto prostředků a nechává plně na rozhodnutí místních
samospráv, kde výše uvedené prostředky nejvíc potřebují. Pamatuji jak dlouho se "piloval" současný model jak usnadnit obcím aby na tento nástroj jednoduchou cestou dosáhly. Proto byl Výbor regionálního rozvoje ZK Vysočina překvapen, když pojednával tento materiál v návrhu s celou řadou pozměňovacích návrhů a který nás svým rozhodováním o přidělení dotace
vracelo několik roků nazpět. V návrhu změny zásad bylo uvažováno s radikálním snížením alokované částky a zavedení přidělení dotace formou splnění celé řady kriterií a následného bodového hodnocení. Tímto způsobem by na tyto peníze dosáhly jen asi 2/3 obcí kraje s max. počtem 1500 obyvatel.

 

Adventní setkání

Okresní organizace KDU-ČSL zve na 5.schůzi okresního výboru a okresní revizní komise spojenou s adventním setkáním předsedů MO, zvolených zastupitelů za KDU-ČSL v obcích okresu Třebíč a "Žlutých týmů".
Toto setkání se uskuteční v pondělí 7.12.2009 v 17 hodin v zasedací místnosti KDU-ČSL Třebíč.

POZVÁNKA

Jak podepsat PDF dokument elektronickým podpisem - 2 díl

V tomto článku si ukážeme další program pro podepisování PDF elektronickým podpisem. Představíme si komerční program Prin2PDF který umí PDF soubory nejen podepisovat, ale i vytvářet. Jedná se totiž o virtuální tiskárnu která tisk z jakékoliv aplikace převede do formátu PDF. Současně u placené verze programu je možnost PDF soubor i elektronicky podepsat.

20 let svobody a cesty k demokracii

V těchto dnech si připomínáme 20 let od začátku takzvané Sametové revoluce. Před 20 lety získanou svobodu většina lidí přivítala s nadšením. Pouze zarytí komunisté sledovali s nelibostí skutečnost, že už nebudou moci rozhodovat zda ten či onen půjde či nepůjde do takové školy, co bude celý život dělat, a kolik si vydělá.

Že cesta k opravdové demokracii nebude tak jednoduchá si tehdy uvědomoval jen málokdo. První náznak problémů se objevil hned v počátcích revoluce, kdy byl od moderování listopadových demonstrací odsunut katolický kněz Václav Malý. První svobodné volby byly velmi poznamenány volebním podrazem některých představitelů tehdejšího OF, kdy prostřednictvím Jana Rumla v době volebního moratoria obvinili předsedu lidové strany Josefa Bartončíka ze spolupráce s komunistickou tajnou policií. Načasování tohoto útoku odpovídá učebnicím sociologie. Píše se v nich, že taková věc má účinek 2-3 dny, kdy lidé jednají emočně. Pak převládne rozum a efekt manipulace se vytratí. Nedělám si iluze, že toto Jan Ruml tehdy nevěděl.

Jak podepsat PDF dokument elektronickým podpisem

V souvislosti se zavedením datových schránek a povinnosti jejich používání se na představitele našich obcí navalila celá řada problémů a potíží které musejí řešit. Jedním z nich je i elektronické podepisování dokumentů ve formátu PDF. V tomto článku se podíváme na dva způsoby, jak tento problém vyřešit a představíme si 2 programy, které to umí. Potěšitelná je skutečnost, že jeden z těchto programů je k dispozici zcela zdarma.