Usnesení OV KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. 12. 2009

Usnesení Okresního výboru KDU-ČSL Třebíč ze dne 7. prosince 2009

 

 1. OV bere na vědomí

  • zprávu o činnosti okresní organizace KDU-ČSL Třebíč za rok 2009 přednesenou předsedou OV Jaroslavem Hrubým

  • politickou informaci přednesenou Janem Kasalem

  • informaci o činnosti volebního štábu přednesenou Karlem Pacalem

  • zprávu ORK o stavu hospodaření za rok 2009 přednesenou předsedou ORK Petrem Žákem

 

 1. OV pověřuje předsedu OV, aby do příštího zasedání OV navrhl rozdělení MO patronačním členům OV a předložil ho k odsouhlasení.

 

 1. OV schvaluje pro rok 2010 četnost zasedání POV min. 1x za 3 týdny a OV 1x za 6 týdnů s tím, že jednacím dnem bude zpravidla pondělí a začátek 17. hodina.

 

 1. OV ukládá všem předsedům MO, aby zajistili kontaktní údaje na všechny členy své MO, nejlépe emailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje předají spolu s výběrčí listinou a zápisem z VČS na okresní kancelář.

 

 1. OV ukládá okresní tajemnici neprodleně oznamovat na hromadnou emailovou adresu pov(zavináč)kdutrebicsko.cz datum, místo a čas konání VČS v MO, aby se mohl přihlásit některý člen POV, který se zúčastní VČS jako host. Dodané zápisy z VČS spolu s dalšími materiály bude předkládat OV k seznámení.

 

 1. OV ukládá všechny MO, aby na okresní kancelář oznámili nejméně týden před konáním VČS datum, místo a čas konání VČS, aby se tohoto jednání mohl zúčastnit některý ze členů POV, který následně podá informaci o stavu MO.

 

 1. OV ukládá zbývajícím MO které ještě neodevzdali všechny členské příspěvky aby tak učinily do konce roku 2009.

 

 1. OV souhlasí s přijetím nového člena.

 

 1. OV děkuje všem, kteří v uplynulém roce jakkoli přispěli k propagaci KDU-ČSL za jejich obětavou práci.