Program obnovy venkova - kraj Vysočina

Při sestavováni rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010, který se tvoří jako úsporný se hledá celá řada možností jak toho dosáhnout. Jedním z nástrojů jak kraj podporuje obce svého kraje je finanční podpora z Programu obnovy venkova. Tento titul je mezi obcemi velmi oblíben pro svoji nenáročnost pří získáni těchto prostředků a nechává plně na rozhodnutí místních
samospráv, kde výše uvedené prostředky nejvíc potřebují. Pamatuji jak dlouho se "piloval" současný model jak usnadnit obcím aby na tento nástroj jednoduchou cestou dosáhly. Proto byl Výbor regionálního rozvoje ZK Vysočina překvapen, když pojednával tento materiál v návrhu s celou řadou pozměňovacích návrhů a který nás svým rozhodováním o přidělení dotace
vracelo několik roků nazpět. V návrhu změny zásad bylo uvažováno s radikálním snížením alokované částky a zavedení přidělení dotace formou splnění celé řady kriterií a následného bodového hodnocení. Tímto způsobem by na tyto peníze dosáhly jen asi 2/3 obcí kraje s max. počtem 1500 obyvatel.

 

Jsem rád že VRR zaujal vůči tomuto projektu odmítavé stanovisko a jednohlasně podpořil současný způsob přidělování dotací a doporučil ZK,aby na svémjednání 15.12.2009 materiál v původní verzi schválilo a neměnilo zavedený model, který je minimálně náročný na požádání obce a umožňuje čerpat rovnoměrnou částku pro všechny obce v kraji, stačí když příslušná obec požádá na jaký účel bude příslušné prostředky čerpat.
Výhodouje,že i v příštím roce se počítá s administrací dotací obcemi s rozšířenou působností /trojky/ kde se uvažovalo o převedení na odbor reg.rozvoje na krajském úřadě. Domnívám se proto, i když celková částka na rozdělení se mírně sníží /69 mil./- vrací nás co do výše jen o něco málo zpět - předpokládám, že zavedený systém zůstane zachován v původní podobě a to je dobře.

 

Vrbka Miroslav, člen výboru reg. rozvoje ZK Vysočina