Mysli globálně, jednej lokálně.

To byla jedna z myšlenek konference „Klimatická změna a jak na ni můžeme reagovat z pohledu komunálního politika“, kterou uspořádal bývalý ministr zemědělství a současný poslanec Parlamentu ČR Ing. Marian Jurečka 20.6.2019 v Olomouci pro komunální politiky.

"

     První přednášku na téma „Změna klimatu – příčiny, dopady a očekávaný vývoj“ přednesl prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Mendelovy univerzity v Brně. Sdílel jsem s ním poznatky o nesmyslném budování větrných elektráren u nás (výstavbě u Příložan jsem před lety úspěšně bránil) či solárních elektráren na polích místo na střechách (výstavbě u Popovic se mi nepodařilo zabránit). Stejně tak jsem s ním sdílel pocity z toho, jak mu letos dvakrát zmrzly v Brně (stejně jako mně v Jaroměřicích) ovocné stromy. Shrnuto teplo (spolu s vpády ledového vzduchu) a sucho budou představovat problém. Zájemce o téma klimatických změn odkazuji na www.klimatickazmena.cz, www.vynosy-plodin.cz, www.intersucho.cz.

"

     Druhou přednášku „Možnosti řešení v extravilánu obcí, pozemkové úpravy a další pozitivní opatření v krajině“ měl Ing. František Pavlík Ph.D., ředitel Odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu. Mluvil o pozemkových úpravách, které by mimo jiné měly vést k ochraně půdy před erozí a zadržování vody v krajině. Padala slova jako cesty, biocentra, biokoridory, rozptýlení zeleně, suché a stálé vodní nádrže, revitalizace vodních toků, eroze půdy. Zájemce opět odkazuji na eagri.cz/public/web/file/615871/letak_Ochrana_pudy_389x210mm_FINAL.pdf, nebo www.zitkrajinou.cz.

     Třetí přednášku „Jak reagovat na klimatickou změnu v zastavěném území obcí a měst“ přednesli Ing. Arch. Radek Suchánek Ph.D. a Ing. Arch. Jiří Janďourek z katedry urbanismu Technické univerzity Liberec. Tématem bylo snížení teploty sídla, zeleň, voda v sídle, proměna energetického mixu a proměna mobility.

     Čtvrtou přednášku „Příklady realizovaných opatření v rámci ČR, možnosti financování a podmínky SFŽP“ měl Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení Operačního programu Životní prostředí. Seznámil nás ve stručnosti s nabídkou dotačních programů.

"

     Poslední přednášku „Praktický pohled starosty, jak realizovat pozitivní opatření v krajině, úskalí a pozitiva“ měl Mgr. Eduard Kavala, starosta obce Bělotín.

"

     Co mě vedlo k tomu, že jsem před svou prací dal přednost účasti právě na této konferenci? Globálně musím říci, že jsem člověk konzervativní a v současném světě bych se zařadil spíše mezi „klimaskeptiky“. Zastávám názor, že klima se na Zemi přirozeně měnilo v řádech desetiletí i milionů let, podíl člověka je pouze hypotézou, nemyslím, že má smysl se změnami „bojovat“, ale má smysl se jim přizpůsobovat. Řadu alarmistických zpráv považuji za způsob, jak z nás někdo tahá peníze, a stávky mládeže „za klima“ považuji za prachobyčejné záškoláctví.

     Máme-li se přizpůsobovat změnám klimatu – tedy teplu a suchu – tak lokálně nesou největší odpovědnost zemědělci, lesníci a komunální politici. Jako člověku a komunálnímu politikovi mi není jedno, že mám po většinu roku prázdnou studnu na zahradě s užitkovou vodou, že máme jednou povodně a nyní naopak Rokytná opakovaně odkrývá své dno. Dokáži si představit v okolí Jaroměřic krajinná opatření, která povedou k zadržení jak vody „velké“ tak regulování odtoku vody běžné, zároveň pak plnící funkci relaxačních a vycházkových zón pro obyvatele města. Tyto úvahy a vize berte jako začátek diskuse na toto téma, která musí začít mezi zemědělci, lesníky, městem a jeho obyvateli. Při rychlosti úředních postupů bude realizace trvat roky, déle než jsou volební období a musí se na ní shodnout tedy i „politická reprezentace“ města. Mnohdy to totiž nejsou věci „v centru“ a na očích, ale jsem přesvědčen, že z dlouhodobého hlediska to jsou opatření, která zlepší mikroklima našeho regionu a povedou k větší kvalitě života obyvatel města a okolí.

     Závěrem pak několik fotografií, které jsem v okolí Olomouce před měsícem zhotovil:

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"

 

 

 

 

 

V Jaroměřicích n. R. 27. 6. 2019                                     MUDr. Tomáš Preininger

                                                                                             člen Rady města